سرور HP
HPE Service Pach For Proliant 2017.07.01

HPE Service Pach For Proliant 2017.07.01 ،شرکت HPE چند روزی هست که نسخه جدید SPP خودش رو ارائه داده. این نسخه پشتیبانی vSphere 6.0U3 و همچنین vSphere 6.5 برای سرورهای Gen9 رو اضافه کرده.

Mirror 1: 881936_001_spp-2017.07.1-SPP2017071.2017_0718.11.iso

Mirror 2: 881936_001_spp-2017.07.1-SPP2017071.2017_0718.11.iso

Mirror 3 (IR): 881936_001_spp-2017.07.1-SPP2017071.2017_0718.11.iso

Mirror 4 (IR): 881936_001_spp-2017.07.1-SPP2017071.2017_0718.11.iso

Filesize: 4.65 GB

MD5: e5126af7622ea2cf5fb03b867ed79081

SHA1: 2a97a5096a4df1ea1dc8e3b16cf8c8a80048ee0e

SHA256: b364d5199440ce594b20554d6987b0c2607d3e633f40f215c50f6ae3257cc4f4