برچسب- Caching چیست

منظور از Buffering & Caching چیست ؟